4353 1444 mail@rtm.dk

Rammeaftale med LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS har valgt RTM som pensionsmægler

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) og RTM har et eksklusivt pensions- og forsikringsmæglersamarbejde til fordel for LOS’ medlemsvirksomheder.

Vi er stolte over, at LOS har valgt RTM som foreningens og medlemmernes foretrukne og eksklusive pensions- og forsikringsmægler. Det ansvar tager vi meget seriøst, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores rolle som uvildig, kompetent og professionel samarbejdspartner.

Samarbejdet mellem LOS og RTM betyder, at det er RTM Pension, som har det fulde pensionsmægleransvar for LOS Pension. LOS Pension er en stor rammeaftale på storkundevilkår og etableret i pensionsselskabet PFA Pension. Samarbejdet om LOS Pension er eksklusivt, og det betyder at, LOS Pension kun kan tilbydes gennem RTM og med RTM som pensionsmægler.

RTM Forsikring er også valgt som LOS’ forsikringsmægler, og det er således også RTM Forsikring, der er ansvarlig for LOS’ rammeaftale om skadesforsikringer, som er etableret i TopDanmark. For medlemmer af LOS, som ønsker at gøre brug af rammeaftalen om LOS Forsikring i TopDanmark, er RTM’s mæglerydelse et tilbud til medlemmerne.

Forsikringer er komplicerede forhold, og fordelen ved at benytte RTM Forsikring er, at du får outsourcet ansvar og daglig drift af virksomhedens forsikringer til RTM, ligesom RTM også i sin mæglerrolle kan sikre, at du får tilbudt de forsikringer, som er bedst og billigst på markedet, og som dækker netop de behov, jeres virksomhed har for forsikring. Samarbejdet med TopDanmark er således ikke eksklusivt, men det betyder, at RTM Forsikring hjælper med at finde de forsikringer, som er bedst og billigst for den enkelte medlemsvirksomhed. Ved at benytte RTM opnår den enkelte kunde en betjeningsrabat hos TopDanmark eller det forsikringsselskab som er valgt, og den rabat dækker helt eller delvist omkostningen til RTM Forsikring for RTM’s timeforbrug.

Der er ingen ekstraomkostninger for den enkelte medlemsvirksomhed ved at benytte LOS Pension, idet vederlaget til RTM er indregnet i indbetalingen til pensionsordningen.

LOS Pension – en målrettet pensionsordning

LOS Pension er en rammeaftale om firmapension på attraktive storkundevilkår og etableret i PFA Pension.

LOS Pension betyder for den enkelte LOS medlemsvirksomhed, at de kan tilbyde virksomhedens medarbejdere en yderst attraktiv firmapensionsaftale etableret i et dansk pensionsselskab, der har mange års erfaring med pensionsløsninger for det sociale område.

Yderligere præsentation af PFA Pension kan findes på pfa.dk

Vores eksperter er klar til at hjælpe

Eller kontakt Irene Schwartz eller Lars Reuter 

E-mail: los@rtm.dk

Hvorfor LOS Pension?

Historisk set har medarbejdere ansat på sociale tilbud været udfordret af mere sygdom og flere sygefraværsperioder med nedsat erhvervsevne end de fleste andre erhverv.

Derfor er det vigtigt at være en del af LOS Pension, der ud over at have fokus på forsikrings- og opsparingselementerne også har fokus på trivsel, sundhed og hjælp til at tackle svære livssituationer, langtidssygemeldinger, varigt tab af erhvervsevne og dødsfald inden alderspensionering. Det giver tryghed i hele forsikringstiden.

For LOS, RTM og PFA er det også vigtigt, at LOS Pension er med til at nedbringe sygdom og sygefraværsperioderne på det sociale område. Erfaringerne viser, at aktiv indsats, brug af PFA EarlyCare og PFA Helbredssikring virker, og resultatet er sundere medarbejdere, færre forsikringsudbetalinger og flere penge til aldersopsparingen. Derfor er PFA EarlyCare og PFA Helbredssikring obligatoriske elementer i LOS Pension.

Kort sagt – LOS Pension er en pensionsløsning, der har en 360° tilgang til LOS virksomhedernes medarbejderes pensionsbehov og hverdag.

Se brochuren om LOS Pension her

Forsikringsdækninger i LOS Pension
BEHOVSBESTEMT FORSIKRINGSDÆKNING I LOS PENSION

LOS Pension er en fleksibel pensionsordning, hvor du inden for nedenstående rammer individuelt selv kan vælge yderligere forsikringsdækning, hvis du oplever et behov herfor.

Forsikringsdækninger Basis forsikringsdækninger  Valgmuligheder

Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere *  

(3 måneders karens)

30% af lønnen* Hvis lønnen er højere end 400.000 kr, kan der vælges op til yderligere 20 % af lønnen
Ressourceforløbsydelse Tillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og indplacering i offentligt
ressource- eller jobafklaringsforløb. Tillægsydelsen kan for 2021 udgøre op til 186.564 kr.

 

Engangsudbetaling ved varig nedsættelse af erhvervsevnen med 2/3 eller mere

 

125.000 kr. Op til 500.000 kr. i alt

 

Præmiefritagelse ved nedsat
erhvervsevne

 

Obligatorisk pensionsbidrag Kan omfatte
frivillig indbetaling
Engangsbeløb ved død ** 200 % af lønnen** Kan nedsættes til 100 % af lønnen eller sættes op til maksimalt 800 % af lønnen
 Ved død – månedlig pension til hvert barn under 24 år *  0 % af lønnen Op til 25 % af lønnen
Ved død før pensionering *  Opsparingen
Engangsbeløb ved
kritiske sygdom **
125.000 kr. Op til 750.000 kr.
Engangsbeløb ved barns
kritisk sygdom **
0 kr. Op til 750.000 kr.

PFA Early Care

PFA Helbredssikring

Hurtigt til undersøgelse, hjælp og vejledning og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger

Børn under 24 år er automatisk medforsikret

Ægtefælle/samlevere kan medforsikres mod privat betaling af præmien

 

*    Beløbet er skatte-/afgiftspligtigt

**   Beløbet er skattefrit (der kan vælges fradrag for indbetalingen, så udbetalingen skal beskattes)

Størrelsen af dine dækninger og betingelserne for udbetaling vil fremgå af dit pensionsbevis fra PFA Pension, som du modtager i din e-Boks.

Målsætningen i LOS Pension

Det er målsætningen, at pensionsordningens basisforsikringer skal sikre medarbejderne hos LOS’ medlemsvirksomheder en god og godt dækkende forsikringsdækning ved længerevarende sygdom eller ved dødsfald, samt at der er en rimelig fordeling af det, som betales som ”pris for forsikringsdækning”, og det beløb, som hver måned spares op til sikring af en god alderspension.

Ved en god forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne forstås, at en typisk LOS medarbejder som bliver langtidssyg, vil kunne opnå et indtægtsniveau på niveau 80 % til 100 % af hidtidig indtægt efter skat og arbejdsmarkedsbidrag – inkl. tillægsydelsen ved ressourceforløb eller andre offentlige ydelser.

Nedenfor er vist et eksempel på dækningsniveau for en langtidssyg medarbejder i de forskellige situationer, som kan komme på tale, når erhvervsevnen er nedsat med halvdelen eller mere.

 

Begunstigelse
BEGUNSTIGELSE – hvem får udbetalingen ved død?

Ved dødsfald udbetales forsikringsydelsen som standard til ”nærmeste pårørende”.

 Nærmeste pårørende er i nævnte rækkefølge:

  • din ægtefælle/registrerede partner
  • samlever, hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet
  • dine livsarvinger (børn, børnebørn)
  • dine arvinger efter dit testamente
  • arvinger ifølge arvelovens regler: Dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter

 Såfremt ”nærmeste pårørende” ikke passer til dine forhold, er det vigtigt, at du ændrer begunstigelsesbestemmelsen.

Ønsker du en anden begunstiget på din pensionsordning i PFA Pension end ”nærmeste pårørende”, SKAL du derfor aktivt udfylde og underskrive en ny begunstigelseserklæring.

 

Du kan ændre begunstigelsesbestemmelsen via Mit PFA på mit.pfa.dk eller ved at kontakte RTM på E-mail: los@rtm.dk.

Opsparing og investering i LOS Pension
OPSPARINGSFORMER

Indbetalingen sker som standard til en ratepension med en udbetalingsperiode på 15 år.

Overstiger årets indbetalinger grænsen for indbetaling til ratepension på 58.500 kr. i 2021, anvendes overskydende beløb automatisk til livsvarig pension.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK Handel/HR Privat skal minimum halvdelen af din pensionsindbetaling gå til en livsvarig pension.

PENSIONSOPSPARING I PFA Plus

PFA Plus er et livscyklusbaseret investeringsprodukt, hvor du opnår en professionel investering af din pensionsopsparing. Livscyklusbaseret betyder, at investeringsrisikoen automatisk reduceres, jo nærmere man kommer pensionsalderen.

PFA har til opsparer, som ønsker at deres opsparing skal være helt eller delvist investeret i bæredygtige investeringsaktiver, udviklet opsparingsvarianten PFA Klima Plus.

Du kan vælge mellem de 4 investeringsprofiler A, B, C og D. Farverne i grafikken viser fordelingen af opsparingen på offensive (rød) og defensive (sort) investeringsaktiver, og du kan også her vælge andelen af din opsparing, som du ønsker placeret i PFA Klima Plus.

ALLE bliver ved tilmeldingen som standard placeret med opsparing i PFA Plus C, men du har mulighed for at vælge PFA Plus A, B eller D i stedet. Du kan også vælge at investere hele eller en del af din pensionsopsparing i PFA Klima Plus og med samme risikoniveauer som vist foran.

Med PFA Klima Plus kan du sætte din pensionsopsparing på ekstra hårdt arbejde for klimaet. I PFA’s nye, grønne opsparingsløsning vil din pension blive investeret ekstra klimavenligt med særligt fokus på at nedbringe CO2-udledningen. Det samme gælder ikke PFA Plus.

Læs mere her: https://pfa.dk/campaigns/pfa-klima-plus/.

Du kan altid via Mit PFA på mit.pfa.dk ændre din investeringsprofil eller kontakte RTM på telefon 4353 1444 eller E-mail: los@rtm.dk  for nærmere aftale om tidspunkt for rådgivning om din LOS Pension.

PFA KundeKapital

PFA Pension er et kundeejet pensionsselskab, og det betyder blandt andet, at 5 % af dine indbetalinger kan anvendes til opsparing i PFA KundeKapital.

PFA KundeKapital indgår i PFA Pensions kapitalgrundlag, og PFA forventer et afkast for 2020 på 8 % af denne del af opsparingen. Vi betragter PFA KundeKapital som uvildig rådgiver som en fordel, fordi du med PFA KundeKapital får et attraktivt og stabilt afkast med lav risiko af en lille andel af din samlede pensionsopsparing i PFA Pension.

Krav til helbredsoplysninger i LOS Pension
HELBREDSFORHOLD

For at være omfattet af pensionsordningens forsikringsdækninger er det et krav, at du ved indmeldelsen til pensionsordningen har opfyldt betingelserne for at kunne blive forsikringsdækket.

For nyansatte er det en betingelse for at kunne oppebære forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne inkl. retten til præmiefritagelse, at den nyansatte på indmeldelsestidspunktet:

  • ikke har nedsat erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke
  • ikke har bedt sin kommune vurdere, om vedkommende kan få et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob eller offentlig førtidspension. Det samme gælder, hvis kommunen har besluttet at vurdere det
  • ikke er indstillet til eller er ansat i et fleksjob
  • ikke er indstillet til eller deltager i et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb
  • ikke er indstillet til eller får offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse
  • ikke har været godkendt til et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob, har modtaget offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse.

Det er vigtigt, at du giver PFA besked, når du modtager dit pensionsbevis, hvis du ikke kan svare bekræftende på et af de stillede spørgsmål.

Hvis du senere ønsker at tilpasse eller forhøje dine forsikringsdækninger, kan det være et krav, at du forinden afgiver tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger.

De fulde betingelser fremgår af det pensionsbevis, du modtager fra PFA Pension i din e-Boks.

Indbetaling til LOS Pension
PENSIONSBIDRAG

Indbetalingen til LOS Pension følger den pensions- og lønpolitik, som den enkelte LOS virksomhed har fastlagt, og som er aftalt i den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt.

Det er naturligvis også muligt at indbetale et frivilligt supplerende pensionsbidrag, såfremt dette ønskes, og dette er også omfattet af de særlige fordele, som knytter sig til LOS Pension.

Pensionsbidraget skal angives i procent af din løn, og du skal blot give din lønadministrator besked, om den procent, du ønsker at indbetale, og oplyse dette i en E-mail til: los@rtm.dk.

Beskatning

Du beskattes af præmien til kritisk sygdom, død, engangsudbetaling ved varig nedsættelse af erhvervsevne og den del af din PFA Helbredssikring, som vedrører fritiden. PFA indberetter disse beløb til SKAT, og du vil kunne se disse beløb oplyst på din selvangivelse.

Den løbende beskatning af præmierne medfører, at erstatningerne udbetales skattefrit.

Rådgivning om LOS Pension
Rådgivning om LOS Pension, eller hvis du skal gøre brug af din LOS Pension

Hvis du ønsker rådgivning om din LOS Pension, kan du altid kontakte RTM på
telefon 4353 1444 eller sende en E-mail til RTM på los@rtm.dk.

Hos RTM tilbyder vi, at rådgivningen efter nærmere aftale kan finde sted som:

  • et møde på din arbejdsplads
  • et online møde via pc, tablet eller lignende
  • et telefonmøde
  • en dialog pr. E-mail

Hvis mødet skal foregå på din arbejdsadresse, beder vi om, at du sørger for, at der er et mødelokale til rådighed så mødet kan gennemføres uforstyrret og i fortrolighed.

For at rådgiveren er bedst muligt forberedt, vil vi bede dig sende information om din/dine pensionsordninger forud for mødet.

Hvis du bliver syg – aktivèr din LOS Pension

Hvis du bliver længerevarende syg eller andet, som kan få indflydelse på din arbejdsevne, er det vigtigt, at du kontakter PFA for at få afklaret, om PFA EarlyCare eller PFA Helbredssikring kan hjælpe dig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af PFA EarlyCare eller PFA Helbredssikring:

Ring på tlf. 7012 5000 eller kontakt PFA via Mit PFA på pfa.dk