4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 9 – 2021

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for september. 

I denne udgave ser vi nærmere på pensionsordninger med gennemsnitsrente. Det er vores pensionsdirektør, der dykker ned i det – og kommer med en direkte opfordring til Finanstilsynet.

Vi har også nyt med om en rapport, der beskriver cybersikkerheden i den finansielle sektor. For mens faren for cyberangreb stiger og stiger, bliver der stillet større og større krav til sektorens robusthed.

Det – og meget andet – kan du læse i denne udgave af vores nyhedsbrev. Som altid håber jeg, I vil finde det interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Pension
 • Pensionsordninger med gennemsnitsrente: Finanstilsynet skal komme med en opfordring 
Nyt fra RTM Forsikring
 • Ny rapport: Høj cybersikkerhed i den finansielle sektor
   
 • Tusindvis af fredede bygninger i Danmark: Hvad skal man være opmærksom på?
Kort Nyt
 • Debat: Spørgsmålet er ikke om hackerne kommer, men om du er godt nok forberedt
   
 • Langt flere danskere bliver ramt af storm- og vandskader
 

Nyt fra RTM Pension


Pensionsordninger med gennemsnitsrente: Finanstilsynet skal komme med en opfordring


Udsigt til lavt investeringsafkast og for høje omkostninger – og de fleste sidder tilbage med ringe ydelsesgarantier og udsigt til lavere udbetalinger end nødvendigt
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension 
 
Pensionsopsparere med pensionsordninger i gennemsnitsrente – de såkaldte traditionelle pensionsordninger – får alt for lidt udbytte af deres pensionsopsparing.
 
Især pensionsordninger, som er oprettet efter midten af halvfemserne, er ekstra stærkt udfordrede, da ydelsesgarantierne her er lave, men også ældre ordninger er udfordrede.
 
Børsen bragte den 1. oktober 2021 en god, beskrivende artikel om problemstillingen, idet pensionsselskabet Velliv langt om længe er kommet til den beslutning, at de fra nu – og resten af året – vil tilbyde denne type af kunder et migreringstilbud. Hvor de får et ekstra beløb med oven i hatten, hvis de tager imod tilbuddet og skifter til den type, som er et mere tidssvarende pensionsprodukter – og som normalt etableres her i 2021.

Det ekstra beløb, man får oven i hatten, er en kapitaliseret andel af de merværdier, som det har været nødvendigt for pensionsselskabet at opbygge og reservere i dette gennemsnitsrentesystem – og som tjener som sikkerhed for de lovede ydelsesgarantier.
 
Det er er godt for den type kunder i Velliv, at de nu får muligheden for at slippe ud af deres ikke længere optimale pensionsprodukt. Dette er en sag, jeg har kæmpet for i snart 10 år, men situationen er endnu værre nu end for 10 år siden. Især de senere års lave renteniveau er blevet en yderligere gift for investeringerne af disse opsparinger. Og i det hele taget er disse ordninger så teknisk komplicerede, at kun meget få forstår dem – og ikke mindst forstår problematikken og betydningen af lavt afkast og i tilknytning hertil de lidt høje omkostninger.

Opfordring til Finanstilsynet
Så tak til Velliv for dette initiativ. Men jeg så gerne, at Finanstilsynet kom med en kraftig opfordring til branchen om at give kunderne et migreringstilbud. Det virker ikke, som om branchen af sig selv foretager sig noget for at sikre kunderne bedre pensioner, og derfor kunne en indgriben fra Finanstilsynet være at foretrække.
 
Det skal dog retfærdigt nævnes, at PFA har været ”klassens duks” inden for denne problemstilling, idet PFA løbende siden 2012 – for bestående kunder med en fortsat indbetaling til en PFA Plus pensionsordning – har haft et stående migreringstilbud. Men der er dog fortsat en stor gruppe pensionsopsparere i PFA, som ikke endnu har modtaget et migreringstilbud.
 
Da jeg ikke forventer, at branchen selv gør mere ved problemstillingen, ser jeg det som en nødvendighed, at Finanstilsynet kommer med en opfordring.  

 

Nyt fra RTM Forsikring


Ny rapport: Høj cybersikkerhed i den finansielle sektor


Nationalbankens rapport om den finansielle sektors cyberrobusthed konkluderer, at sektoren er stærkt rustet. Cybersikkerheden står højt på forsikrings- og pensionsselskabernes dagsorden, understreger F&P.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Nationalbanken har offentliggjort en analyse af den finansielle sektors robusthed over for cyberangreb. Den konkluderer bl.a., at den finansielle sektor er blevet mere robust og i dag står stærkere over for cyberkriminelles angreb.
 
– Vi glæder os naturligvis over rapportens hovedkonklusion. Den peger også på områder i den finansielle sektor, som kan løftes mere. Det handler fx om beskyttelsen af kritiske data og evnen til sikkert og effektivt at genoprette centrale systemer, siger chefkonsulent Henriette Günther Sørensen, F&P (Forsikring & Pension).
 
– Det er vi med på. Tidligere på året gennemførte vi selv en risikoanalyse, som udpeger potentielt sårbare områder, for yderligere at styrke kampen mod de cyberkriminelle og værne om kundernes data.  
 
Hun understreger, at cybertruslen mod Danmark er meget høj – specielt trusler fra cyberkriminalitet og cyberspionage. Den type kriminalitet kan ramme – og rammer – både myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere. Derfor står it-sikkerhed og forebyggelse af cyberkriminalitet højt på dagsordenen i de danske forsikrings- og pensionsselskaber – både i de enkelte selskaber og i branchen som et hele.
 
– Det kræver et stærkt samarbejde med mange interessenter at øge cybersikkerheden yderligere. Vi har kortlagt de vigtigste angrebspunkter med afsæt i branchens kritiske kernefunktioner, it-koncentrationsrisici og en række risikoscenarier, siger Henriette Günther Sørensen.
 
– Heldigvis er sikkerhedsniveauet i selskaberne tårnhøjt, og med analysen og med Nationalbankens rapport har vi et virkelig godt afsæt for yderligere at løfte den fælles indsats mod cyberkriminalitet. Nu vi vil arbejde videre med resultaterne og se på endnu flere tiltag på brancheniveau, tilføjer Henriette Günther Sørensen.


Tusindvis af fredede bygninger i Danmark: Hvad skal man være opmærksom på?


De fredede bygninger repræsenterer den danske bygningskultur. Den bedste arkitektur og den vigtigste kulturhistorie. De fredede bygninger er af national interesse og derfor et statsligt anliggende.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

I Danmark er der 9.000 fredede bygninger fordelt på 4.000 ejendomme. Heraf er 3.400 private og 600 er ejet af stat/kommune. Der er ca. 360.000 bevaringsværdige bygninger.

Forsikring & Pension har lavet en vejledning til ejere af fredede bygninger. Vejledningen skal hjælpe bygningsejer til at få en bedre forståelse af forsikringsaftalen samt forsikringsdækning i tilfælde af skade.
Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse

Historiske Huse og Danske Beredskaber har udgivet en forebyggelsesguide med gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse.

Forsikringsforhold
Når det brænder eller der sker en anden skade, så træder forsikringsselskabet til, men inden der kan ske udbedring af skaden, så skal Slots- og Kulturstyrelsen tage stilling til, hvordan den skadede bygning skal reetableres. Som udgangspunkt skal forsikringstager ikke være bedre stillet efter en skade.

For at forsikringsselskaberne bedre kan risikovurdere en fredet eller bevaringsværdig bygning, ønsker forsikringsbranchen mere åbenhed om de fredede og bevaringsværdige bygninger. Årsag til fredningen skal være mere synlig og tilgængelig og det bør fremgå, hvorledes en bygning skal opføres, hvis fredningsbeskrivelsen fx omfatte flere perioder. Det er usikkert, om forsikringsselskabet skal se på fredningsbeskrivelsen eller på den eksisterende bygning. Fx hvis bygningen oprindelig var opført med stråtag, men nu har eternittag. Skal taget genopføres med stråtag eller eternittag som før skaden?
 
Forsikring og Pensions konkrete ønsker og forslag

 • Udarbejdelse af konkrete retningslinjer (eksempelsamling) for hvordan skader på fredede og bevaringsværdige bygninger skal behandles i praksis
 • Udarbejdelse af tilgængelige bygningskort med angivelse af fredede og ikke fredede bygninger på den enkelte matrikel (er allerede en del af database for fredede og bevaringsværdige bygninger i DK (FBB), så kommunale sagsbehandlere og planlæggere kan få adgang hertil
 • Fredningsgrad bør fremgå – herunder hvad er fredet (de vigtigste områder af bygningen noteres) og bevaringsværdig (de vigtigste dele af udvendig udsmykning beskrives)
 • Det undersøges om en fælles pulje for fredede bygninger er muligt. Puljen kan dække differencen på en ”almindelig” bygningsbrandforsikring og fredningsværdien.

Gennemgang af fredede bygninger
Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2010 været i gang med en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger, så der skabes bedre viden om fredningsværdierne i de fredede bygninger. Fredningsgennemgangen skal skabe bedre overblik og viden om de fredede bygninger. Fredningerne bliver mere forståelige, og det tydeliggøres, hvilke værdier som er vigtige at bevare.

 

Kort Nyt


Debat: Spørgsmålet er ikke om hackerne kommer, men om du er godt nok forberedt


I en debat i Børsen skriver Victor Engelbrecht Dohlmann, der er regional direktør for Danmark hos Veeam Software, at databeskyttelse burde være højere oppe på den politiske agenda, da et veludført cyberangreb kan ødelægge omdømmet for en virksomhed.

Dohlmann mener også, at forsikringsselskaber skal sikre virksomheder bedre mod cyberkriminalitet:

“Der er et stort behov for at være dækket mod denne form for risiko på lige fod med indbrud eller stormskader”, skriver han.

Kilde: Børsen 24. september 2021


Langt flere danskere bliver ramt af storm- og vandskader


Mange danskere mærkede konsekvenserne af voldsomt vejr i løbet af 2020. Stormskader anmeldt til forsikringsselskaberne steg markant med 38 pct. og vandskader med 10 pct.

– Der var især fire storme i februar og marts, som var kraftige nok til at komme på DMI’s stormliste, og som fik antallet af storm- og vandskader til at vokse i skadestatistikken, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension. 

Til gengæld blev der i 2020 anmeldt en del færre skader efter tyveri, hærværk og brand.

– Vi ser et fald i antallet af tyverier og hærværk på 24 pct. Det, ved vi, skyldes nedlukningen på grund af corona, hvor vi særligt sidste forår pludselig var hjemme i vores boliger næsten uafbrudt, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension.

Andet


ARKEN: Få fribilletter til ‘BLOMSTEN I KUNSTEN’


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve en berusende verden af flora, når den store særudstilling viser blomstens rejse i kunsten – i 1800-tallet og i samtidskunsten.

Blomsterne springer ud på efterårets store særudstilling Blomsten i kunsten. Udstillingen præsenterer en farvestrålende buket af betagende værker fra de seneste to århundreder, skabt af internationale og danske kunstnere – fra Claude Monet over Anna Syberg til Melanie Bonajo.

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.

Maks. to billetter pr. person/firma. 

Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.