4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 8 – 2021

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for august. 

Sommeren er ved at slippe sit tag i os, og vi håber, I har haft en god sommer. 

Mens vi så småt siger farvel til sommeren, kan vi også se frem til snart at vinke farvel til alle coronarestriktioner. I det her nyhedsbrev ser vi nærmere på nogen af de konsekvenser, som coronaen har haft på forsikringssiden. 

Vi zoomer også ind på det voldsomme vejr, som vi har været ramt af – i denne omgang med fokus på, hvad det voldsomme vejr i 2020 har betydet for antallet af skader. 

Det – og meget andet – kan du læse i denne udgave af vores nyhedsbrev. Som altid håber jeg, I vil finde det interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Forsikring
 • Corona betød færre skader – men det gik hurtigt den forkerte vej igen
   
 • Voldsomt vejr gav voldsomt mange skader 
Nyt fra RTM Pension
 • Udsigt til stigende priser på pensionsbranchens forsikringsdækninger
Kort Nyt
 • Codan løfter forsikringsresultat 43 pct
   
 • “Fremragende” regnskab trods lav vækst og en bund­linje på skrump
   
 • Konkurrencerets-ekspert: Alm Brands køb af Codan problematisk
 

Nyt fra RTM Forsikring


Corona betød færre skader – men det gik hurtigt den forkerte vej igen


Det betød færre biler på vejene, da Covid-19 fik Danmark til at lukke ned. I to måneder faldt antallet af skader på biler med 14 pct. Glæden varede dog kun kort. Allerede i juni var bilskaderne tilbage til det normale igen, viser nye tal fra Forsikring & Pension.
Kilde: Forskring & Pension 
 
I april og maj faldt antallet af skader på motorkøretøjer med henholdsvis 14 pct. og 13 pct. Men allerede i juni og juli måned var antallet af skader tilbage på gennemsnittet for de seneste fem år.

– I april og maj arbejdede rigtig mange hjemmefra, og det blev generelt anbefalet, at man begrænsede kontakten med andre. Det gav mindre trafik på vejene og også færre skader. Men i takt med at landet er genåbnet er antallet af skader på biler tilbage på normalt niveau, siger vicedirektør Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

Andre lande i Europa har haft udgangsforbud under coronapandemien og har derfor haft endnu færre biler på vejene.

Risikobilledet stadig det samme
Forsikring & Pensions tal viser også, at Covid-19 ikke har påvirket antallet af skader mere, end det kan rummes inden for det, der er normale udsving.

– Det er faktisk meget normalt, at der er perioder, hvor der er flere eller færre bilskader. Fx i oktober 2015 og juli 2019 var der større udsving i antallet af skader end i marts-april 2020, forklarer Thomas Brenøe.

– Med den viden, vi har nu, giver faldet i skader på motorområdet ikke anledning til at ændre risikobilledet. Det er også det, vi hører fra forsikringsselskaberne. Vi regner med, at udbruddet af Covid-19 kun får kortvarig og midlertidig betydning for motorforsikring.

Kortvarigt fald i antal skader på biler i april og ma2020
Figuren viser antal takserede skader på person- og varebiler per måned for 2020 og for gennemsnittet af perioden 2015-2019. Indeks 100 er antal skader for januar måned. Tal for juli 2020 er foreløbige.
 


Voldsomt vejr gav voldsomt mange skader 


Stormskader anmeldt til forsikringsselskaberne steg med 38 pct. i 2020, og vandskader med 10 pct. viser en ny årlig opgørelse fra Forsikring & Pension. Samlet set udbetalte forsikringsselskaberne 7,8 mia. kr. i erstatninger efter skader på bygninger og løsøre sidste år.
Kilde: Forskring & Pension 

Mange danskere mærkede konsekvenserne af voldsomt vejr i løbet af 2020. Stormskader anmeldt til forsikringsselskaberne steg markant med 38 pct. og vandskader med 10 pct.

– Der var især fire storme i februar og marts, som var kraftige nok til at komme på DMI’s stormliste, og som fik antallet af storm- og vandskader til at vokse i skadestatistikken, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension. 

Til gengæld blev der i 2020 anmeldt en del færre skader efter tyveri, hærværk og brand.

– Vi ser et fald i antallet af tyverier og hærværk på 24 pct. Det, ved vi, skyldes nedlukningen på grund af corona, hvor vi særligt sidste forår pludselig var hjemme i vores boliger næsten uafbrudt. Det gav indbrudstyvene svære betingelser. Antallet af tyverier var historisk lavt i 2020, og samtidig var der mindre vold og hærværk i nattelivet, som var lukket meget ned. Det er en væsentlig forklaring på, at antallet af den type skader tog et yderligere dyk sidste år, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension.

Samlet set et lille fald i erstatninger
Skadestatistikken fra Forsikring & Pension viser et lille fald i udbetalte erstatninger på skade på bygninger og løsøre på godt 100 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det er et fald fra 7,9 mia. kr. i 2019 til 7,8 mia. kr. Det svarer til et fald i de samlede erstatninger på 1,4 pct.

Overordnet set er de udbetalte erstatninger i 2020 nogenlunde på niveau med året før. Der er et lille fald i de samlede erstatninger fra 7,9 mia. kr. til 7,8 mia. kr. Vi ser et lidt større fald i antallet af skader på 4 pct. Tendensen til færre skader, som vi har set over de seneste fem år, fortsætter. Men det skal ses i lyset af, at der er flere end 500.000 skadessager om året, siger Pia Holm Steffensen.

De to store forsikringsområder er brand- og vandskader, som tilsammen står for 2/3 af alle erstatningerne. De to områder har ikke på samme måde som tyveri, været påvirket af corona, og de samlede erstatninger var næsten på niveau med 2019. Der har dog været modsatrettede bevægelser på begge områder.

Antallet af brandskader faldt faktisk med 30 pct. sidste år, og det er særligt trukket af et fald på private hus- og indboforsikringer. Det modsatte gælder vandskader, som der var 8 pct. flere af.

– Faldet i antallet af skader gør sig ikke altid gældende, når vi ser på erstatningsudbetalingerne, som på nogle punkter stort set er uændret sammenlignet med 2019. Det hænger bl.a. sammen med coronaen, hvor udgifter til arbejdsløn og materialer er vokset markant, slutter Pia Holm Steffensen.

Skadestatistik 2006 – 2020Erstatninger 2006 – 2020

 

Nyt fra RTM Pension


Udsigt til stigende priser på pensionsbranchens forsikringsdækninger


Vi går efteråret i møde med lidt større spænding på vores kunders vegne i pensionsbranchen.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Spændingen skyldes, at de i pressen ofte omtalte udfordringer, som pensionsselskaberne i disse år oplever – i forhold til antallet af lang- eller længere tids sygemeldte medarbejdere. Udfordringer, som betyder, at de kommercielle pensionsselskaber oplever lidt for store underskud på de forsikringstyper, som sikrer medarbejdernes indtægt ved længerevarende sygdom.

På kort sigt finansieres disse underskud af pensionsselskabernes driftsresultat og kollektive reserver, hvilket har fået Finanstilsynet til at kræve bedre balance mellem de forsikringsmæssige hensættelser(skaderne) – og den opkrævede pris for forsikringsdækning. Når det primært er de kommercielle selskaber, som udfordres, er det fordi, kunderne har gode og individuelt behovsdækkende forsikringsdækninger, som typisk allerede kommer til udbetaling efter 3 måneders sygdom.

På kort sigt vil de store hensættelser – og Finanstilsynets indgriben – med stor sandsynlighed betyde stigende forsikringspriser, hvilket betyder, at de kunder, som skal prisfornys her fra årsskiftet, vil opleve prisstigninger.

Jeg ser en stor udfordring i pensionsselskabernes risikoappetit på visse virksomheder og brancher. Og jeg ser også et marked for mig med meget større prisforskelle, end vi har set tidligere. Især vil virksomheder og faggrupper med mindre god – eller dårlig risikohistorik – være mindre efterspurgte. Her vil prisen også kunne blive endog rigtig høj. Modsætningsvis vil alle leverandører kaste sig hårdt ud i konkurrencen på virksomheder med godt ry og god risikohistorik.

I forhold til konkurrencesituationen kan vi ende et sted, hvor visse virksomheder og nogle faggrupper vil være udfordret i forhold til at finde selskaber, som vil byde ind i en udbudsrunde. Det er selvfølgelig et forhold, vi er meget opmærksomme på, når vi drøfter konkurrence og udbudsmuligheder med vores kunder, men givet vil konkurrencesituationen være påvirket af dette forhold.

Hvad er betydningen af en prisstigning
Måske er der i pensionsbranchen et overfokus på pris for forsikringsdækning – idet vi for en typisk lønmodtager kun taler om forventet prisstigning på niveau 1.000 – 2.000 til 4.000 kroner plus / minus, hvilket jo alt relativt er et mindre beløb, når vi tænker på, at årets renteafkast for en gennemsnitlig pensionsopsparer ligger i niveau 8 % til 15 %. Og hvor forskellen i afkast mellem forskellige leverandører og risikovalg har en signifikant større betydning, men hvor forsikringen omhandler sikring af den syges lønindtægt ved længere varende sygefravær fra arbejdsmarkedet.

Jeg tror også på, at det fraværsbillede vi ser grundet sygdomme som eksempelvis stress, vil blive forbedret endog ret hurtigt, idet efterspøgslen efter arbejdskraft aldrig har været større, end den er netop nu. Det skulle gerne betyde, at langtidssyge hurtigere og nemmere skulle kunne finde vej tilbage på arbejdsmarkedet igen, og i virkeligheden er dette det mest vigtige – da livskvaliteten ved at være på passiv forsørgelse kun for meget få er lykken.

Og måske er det for svært at komme i gang igen efter en længerevarende sygdomsperiode uden arbejde
 
Det er måske her, at pensionsselskaberne, jobcentre og virksomheder, som mangler arbejdskraft, skal gøre en indsats og være mere proaktive med at få den sygdomsramte tilbage til selvforsørgelse og et liv med livskvalitet.
 

 

Kort Nyt


Codan løfter forsikringsresultat 43 pct


I første halvår af 2021 steg Codan Danmarks forsikringsresultat med 43% til 359 millioner kroner i forhold til samme periode i 2021, viser selskabets halvårsregnskab. Desuden steg bruttopræmieindtægterne med 1,7%.

Codan Danmark overtages af Alm. Brand i første halvår af 2022.

Kilde: Børsen 19. august 2021


Fremragende” regnskab trods lav vækst og en bund­linje på skrump


På trods af minimal vækst samt en svindende bundlinje er administrerende direktør hos Alm. Brand Rasmus Werner Nielsen ved godt mod.

Helt konkret fokuserer han på Alm. Brands opkøb af Codan til omkring 13 milliarder kroner, der forventes godkendt i starten af 2022, og han ser frem til, at den voksende virksomhed bliver “et toneangivende forsikringsselskab”, der kommer til at “definere, hvad forsikringer skal kunne i Danmark”.

På den korte bane er Alm. Brand ikke i nærheden af sit mål, der lyder på, at bruttopræmieindtægterne skal vokse med 5% for aktionærerne. Dagens regnskab viser, at virksomhedens toplinjevækst kun ligger på 1,69% for andet kvartal i år.

Kilde: Børsen 20. august 2021 


Konkurrencerets-ekspert: Alm Brands køb af Codan problematisk


Professor emeritus ved Copenhagen Business School Jens Fejø mener, at Alm. Brands opkøb af Codan medfører et ”ekstremt koncentreret” dansk skadesforsikringsmarked, og han mener ikke, at konkurrencen på det danske skadesforsikringsmarked er velfungerende. 

Han udtaler, at det er påfaldende, at de store virksomheder har en lønsomhed, som er ”meget høj i en international sammenligning”, og at deres indbyrdes markedsandele er meget stabile.
 
Kilde: Økonomisk Ugebrev Finans/CFO 22. august 2021