4353 1444 mail@rtm.dk

RTM Nyhedsbrev nr. 7 – 2021

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for juli. 

Endnu et nyhedsbrev, mens sommeren er over os. Og vi håber selvfølgelig, I fortsat har en god sommer. 

I denne måneds nyhedsbrev har du mulighed for at blive klogere på livrenten. Direktør hos RTM Pension Mogens Rosengaard synes nemlig, at journalister ofte har en lidt for negativ tilgang til pensionsopsparinger – og det kan øge tvivlen hos dem, der skal spare op. 

Hos RTM Forsikring ser vi nærmere på de aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og den tillægsdækning, der går under navnet LEG 3. 

Som altid håber jeg, I vil finde nyhedsbrevet interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Pension
 • Livrenten er et attraktivt pensionsprodukt
Nyt fra RTM Forsikring
 • Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning
Kort Nyt
 • Alm. Brand sender lækagesag til Finanstilsynet – og siger farvel til en person
   
 • Forsikringsselskaberne står til at skulle erstatte leasede biler brugt til vanvidskørsel
   
 • Topdanmark-chef ser fortsat konkurrence
   
 • Gjensidige styrker solid forsikringsforretning
   

Nyt fra RTM Pension


Livrenten er et attraktivt pensionsprodukt


En gang imellem kan jeg godt blive irriteret over journalisters ofte negative tilgang til pensionsopsparinger. Det er artikler, som medvirker til at øge den enkelte opspareres tvivl og usikkerhed om pensionsopsparing.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Den misvisende artikel blev bragt i JP Finans d. 29. juli 2021. 

Det handler om livrenten – og overskriften er “Arvinger kan få sorteper”.

Nu handler pensionsopsparing jo for de fleste om egen og husstandens forsørgelse, den dag lønnen skal afløses af pensionsudbetalinger, folkepension, atp m.m.

Det gode ved en livrente er, at den giver udbetaling, så længe man lever. Kort som langt, og det er jo i virkeligheden det optimale set ud fra et forsørgelsessyn – og også den primære motivation for den som har foretaget opsparingen.

Stor set alle firmapensionsordninger og privattegnede pensionsordninger oprettet efter 2012 indeholder den funktion, at dør forsikrede inden pensionering, så udbetales opsparingssaldoen som udgangspunkt til nærmeste pårørende.

Den dag, man starter op på udbetalingen af sin livsvarige pension, skal man træffe nogle valg. Et af de valg er: “Hvad skal der ske ved dødsfald?”

De fleste pensionsselskaber har som standard, at der indregnes en maksimal garanti ved død inden for en given årrække – typisk 18 til 20 år, afhængig af alder ved udbetalingsstart og det valgte pensionsprodukt – og på den måde ligner livrenten meget en 20 årig ratepension. Ved at vælge den maksimale udbetalingsgaranti ved død giver den forsikrede i vid udstrækning køb på livrentens væddemålsgevinst.

Hvis man som opsparer fravælger udbetalingsgarantien ved død vil den månedlige pensionsudbetaling være ca. 10 % højere, og det er jo det frie valg, man som pensionsopsparer har, og på den måde kan man selvfølgelig sige, at arvingerne bliver lidt sorteper. Men så er det jo et bevidst valg.

Sammenlignet med ratepensionen, så indeholder ratepensionen ingen væddemålsgevinst, idet ratepensionen rest udbetales ved død, inden ratepensionens løbetidsperiode er overstået. Så i direkte sammenligning med en ratepension, er det altså IKKE en meromkostning at vælge garantien ved død. Og erfaringen er da også, at de fleste vælger at fastholde garantien, når de skal beslutte, hvordan udbetalingen skal være.

Vi ser faktisk også en tendens til, at når kunderne har fået grundig rådgivning, så vælger mange at konvertere kapital- og ratepensionsopsparing til livsvarig pensioner. Netop for at sikre indkomsten resten af livet.

Som jeg har skrevet om i tidligere nyhedsbreve, er en af de vigtigste overvejelser faktisk, hvordan opsparingen skal investeres i udbetalingsperioden. Og ikke at være for defensiv i investeringsvalgene, idet for lav risiko og dermed ret stor sikkerhed for en faktisk lav forrentning, kan gøre udbetalinger mindre, end de kunne være, hvis dit investerings-mindset havde være mere offensivt og langsigtet.

Nyt fra RTM Forsikring


Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning


Vi ser nærmere på de udfordringer, der kan være ved entrepriseforsikring – særligt med fokus på LEG 3-dækningen, som ved større byggerier kan være en nødvendighed som en udvidelse af standardvilkårene. 
Af Christian Werenberg, WSCO Advokater og Henning Toftager, direktør RTM Forsikring.
 
Hvad dækker en entrepriseforsikring?
En entrepriseforsikring dækker skader i forbindelse med et byggeri – både hvis der bygges nyt, der bygges til eller hvis der bygges om. Det er en all-risk-forsikring, hvilket betyder, at de fleste skader er dækket, medmindre de er direkte undtaget i forsikringsvilkårene.
 
Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og kan indeholde følgende dækninger:

 1. Forsikring af entreprisen (all-risk-forsikring)
 2. Forsikring af eksisterende bygninger
 3. Ansvarsforsikring 

Under punkt a dækkes fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed.
 
Almindeligvis indeholder forsikringsbetingelser for All-risk-Entrepriseforsikring følgende undtagelse:
 
5.1.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen


• skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse, eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftet indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af en primær skade.”
 
En sædvanlig entrepriseforsikring dækker således ikke primærskaden.
 
I forbindelse med større byggerier har der efterfølgende vist sig et behov for en udvidelse af standardvilkårene for entrepriseforsikringen.
 
Tillægsdækning – LEG3
Da flere aktører i byggeriet efterspurgte netop dækning af primærskaden (ofte af hensyn til fremdriften i byggeriet), introducerede London Engineering Group (LEG) i 1996 den såkaldte LEG3/96-dækning, som netop dækkede både sekundærskaden og primærskaden. Eneste undtagelse på LEG3-dækningen er arbejde, der ville have medgået til udbedring af den konstaterede fejl, hvis denne var konstateret og udbedret inden forsikringsbegivenhedens (skadens) indtræden. Dækningen er senere opdateret med en LEG3/06-version.
I flere danske policer er LEG3-dækningen indføjet med følgende formulering:
 
LEG3
Følgende punkt i de almindelige betingelser afsnit 5.1.2 udgår:
“skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse, eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftet indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af en primær skade,”
 
og erstattes af:
 
“The Insurer(s) shall not be liable for All costs rendered necessary by defects of material workmanship design plan or specification and should damage (which for the purposes of this exclusion shall include any patent detrimental change in the physical condition of the
Insured Property) occur to any portion of the Insured Property containing any of the said defects the cost of replacement or rectification which is hereby excluded is that cost incurred to improve the original material workmanship design plan or specification.
For the purpose of the policy and not merely this exclusion it is understood and agreed that any portion of the Insured Property shall not be regarded as damaged solely by virtue of the existence of any defect of material workmanship design plan or specification”.
 
Uanset policen selvrisiko, er selvrisikoen i forbindelse med skade som følge af ovenstående kr. 250.000.
 
Det er den almindelige opfattelse, at klausulens indhold skal forstås således:
 
– Undtaget fra dækning er alle omkostninger, der viser sig nødvendige til udbedring af
mangler (ved udførelse eller i projektering/design), men hvis der opstår skade på de dele
af det forsikrede, hvori manglen indgår, er undtagelsen fra dækningen begrænset til at vedrøre det arbejde, der ville have medgået til udbedring af den konstaterede fejl, hvis
denne var konstateret og udbedret inden forsikringsbegivenhedens (skadens) indtræden.
 
LEG3-dækningen er ofte omtalt som en dækning, men som det ses ovenfor, er den ret beset en begrænsning af den oprindelige undtagelse. Med valget af LEG3 er det tiltænkt, at en anmeldt skade i færre tilfælde skulle være omfattet af den nævnte undtagelse, og forsikringstager og de sikrede skulle derfor have krav på en bedre dækning end uden LEG3.
 
Det skal du være opmærksom på
I Danmark har forsikringsselskaberne imidlertid mere eller mindre ukritisk tilbudt LEG3-dækningen til sine kunder uden at have beskrevet, hvordan LEG3 skal forstås og uden at rådgive om udfordringerne ved tilvalget af LEG3.
 
For det første ses LEG3-dækningen at være indsat i policen på engelsk. Når der samtidig i salgssituationen henvises til den international anerkendelse af LEG3, åbner det op for en diskussion om LEG3 i Danmark skal forstås som i Storbritannien eller om der skal skabes en særegen praksis i Danmark. Noget kan tale for at læne sig op ad den britiske praksis, men dansk retspraksis (fx om skadebegrebet) kan på den anden side heller ikke ignoreres.
 
For det andet er der stort set ingen steder at hente fortolkningsbidrag – hverken i DK eller i UK.
 
For det tredje giver spørgsmålet om fradrag af selvrisiko fortsat udfordringer. I flere forsikringsselskaber ses at selvrisikoen ved tilkøb af LEG3 forøges betragteligt for alle skader – også for de skader, som ikke er omfattet af LEG-dækningen. Dette synes at være i strid med, at forsikringsselskaberne efter § 31 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er forpligtet til at fremhæve for forsikringstager, når denne træffer et valg i forbindelse med tegning af forsikring, og hvor dette får præmie- og/eller dækningsmæssige konsekvenser.
 
Der er derfor gode grunde til at søge rådgivning, inden du tegner entrepriseforsikring.
 
Kom videre
Kontakt advokat Christian Werenberg eller RTM Forsikringsmægler, hvis du har spørgsmål vedrørende entrepriseforsikring.

Kort Nyt


Alm. Brand sender lækagesag til Finanstilsynet – og siger farvel til en person


Alm. Brand indbringer en sag om et muligt læk af fortrolige oplysninger til Finanstilsynet og har på samme tid opsagt en unavngiven person. En person har angiveligt talt for højt under en tur med Mols-linjen, hvor der blev udvekslet oplysninger om Alm. Brands køb af Codan. Dette var børsfølsomme oplysninger, som blev offentliggjort, inden aktiemarkedet fik noget at vide. Aktien faldt derefter med 21%.

Flemming Fuglede Jørgensen har netop trukket sig fra Alm. Brands bestyrelse, men han udtaler, at det ikke har noget at gøre med lækagen.

Kilde: Jyllands-Posten 13. juli 2021 (Erhverv) Side 3


Forsikringsselskaberne står til at skulle erstatte leasede biler brugt til vanvidskørsel


Forsikringsselskaberne står formentlig til at skulle erstatte de leasingbiler, som konfiskeres af staten efter såkaldt vanvidskørsel.

Det konstaterer brancheorganisationen Forsikring & Pension efter en afgørelse, som Københavns Byret har truffet tirsdag.

Her har en dommer afvist at ophæve Politiets beslaglæggelse af en leaset Volvo V60.

Kilde: Ritzau


Topdanmark-chef ser fortsat konkurrence


Adm. direktør i Topdanmark Peter Hermann ser tilbage på et begivenhedsrigt første halvår af 2021 i forsikringsbranchen.

Tryg fik godkendt opkøbene af Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge, mens Alm. Brand opkøbte Codans aktiviteter i Danmark i juni. Sammenlagt ville Alm. Brand og Codan udgøre Danmarks næststørste forsikringsselskab i stedet for Topdanmark.

Hermann vurderer, at markedet stadig vil se stærk konkurrence. Ved Topdanmarks nyligt offentliggjorte regnskab for første halvår af 2021 opjusterede selskabet sine vækstforventninger til hele 2021 fra 3-4% til 4-5%

Kilde: Børsen Lørdag / Søndag 17. juli 2021 Sektion 1 


Gjensidige styrker solid forsikringsforretning


Det norske forsikringsselskab Gjensidige kom bedre ud af andet kvartal, end analytikerne havde forventet. Selvom overskuddet faldt på grund af et faldende investeringsresultat, så går det godt med forsikringsforretningen, hvor combined ratio endte på 78,7%.

Gjensidige har de seneste år skiftet forretningsmodel ligesom Alm. Brand. Gjensidige solgte i 2019 sin bank til Nordea, ligesom Alm. Brand i 2020 solgte sin til Sydbank. Ifølge Forsikring & Pension er Gjensidige i dag det femtestørste skadeforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på 6,7%.

Når Alm. Brands køb af Codan falder på plads, bliver Gjensidige det fjerdestørste skadeforsikringsselskab, hvor nummer tre er Topdanmark.

Kilde: Børsen 15. juli 2021 Sektion 1 Side 11