Tilbage til oversigten

RTM Nyhedsbrev nr. 1 – 2021

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for januar.

Det er blevet tid til årets første nyhedsbrev. Et nyhedsbrev, hvor vi kommer vidt omkring. Hos RTM Forsikring skal det både handle om en opsigtsvækkende dom i Storbritannien – og om et forsikringsmarked, hvor præmierne stiger, mens selskaberne tjener gode penge.

Hos RTM Pension fortsætter tilgangen af kunder, og det er nu officielt, at LOS – Landsforeningen for sociale tilbud har valgt at skifte pensionsmægler til RTM for deres rammeaftale om LOS Pension. Mæglerskiftet til RTM har fået pressens opmærksomhed, idet Söderberg & Partners har valgt “sine egne spilleregler”. Læs om sagen i nyhedsbrevet.

Med årets første nyhedsbrev håber vi også at kickstarte et år, hvor vi forhåbentligt får coronavirus lidt på afstand – mens vi andre i stedet kan rykke lidt tættere sammen. 

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Forsikring
 • Stigende forsikringspræmier giver øget fokus på risiko
   
 • Dom i Storbritannien kan ende med at give højere forsikringspræmier i hele verden 
   
 • Corona er en gevinst for forsikringsselskaberne
Nyt fra RTM Pension
 • Stor brancheforening har valgt RTM som eksklusiv pensionsmægler
Kort nyt
 • Ny frist for at omregistrere køretøjer
   
 • Hjemmearbejde giver flere arbejdsskader
   
 • Tryg: Aktionærer stemmer ja til frasalg

Nyt fra RTM Forsikring


Stigende forsikringspræmier giver øget fokus på risiko


Forsikringsselskaberne har skruet op for priserne for de store erhvervskunder, og det giver endnu mere grund til at se på risikostyring.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Flere forsikringsselskaber har på det seneste skruet op for priserne til erhvervskunder. Ser vi for eksempel på Codan, har man det seneste år øget priserne for de store erhvervskunder med 7-10 procent.

Men hos RTM oplever vi også vigtigheden af, at virksomheden har styr på sine risici – og til stadighed investerer i risikoforbedrende tiltag.

Vi har de seneste år erfaret, at forsikringsselskabernes appetit på såvel bygnings- og løsøreforsikring som ansvarsforsikringer er faldet betragteligt.

Det kan betyde højere præmier og indskrænkninger i forsikringsvilkår.

Hos RTM har vi derfor besluttet, at vi i 2021 skal have øget fokus på risikostyring.

I forbindelse med udbud af vores kunders forsikringer, anvender vi i høj grad vores ingeniørers observationer og anbefalinger. En af fordelene ved, at vi hos RTM har ansat vores egne ingeniører, er de tætte dialoger mellem dem – og så vores forsikringsmæglere og kunderådgivere.

Det stiller store krav til vores medarbejdere, at alle policer indeholder de rigtige risikooplysninger, så vi sikrer vores kunder den korrekte erstatning efter en skade.

Når vi gennemgår kundernes salgs- og leveringsbetingelser, oplever vi ofte, at kunden – i den bedste mening – har skrevet sig ud af en forventet erstatning. En begrænsning af virksomhedens ansvar er naturligvis en god idé, men det skal være formuleret, så der ikke sker indskrænkninger i en eventuel erstatning. RTM kan her være en god sparringspartner – så kontakt os for yderligere oplysninger.

Det er også værd at bemærke, at hvis en ejendomsforsikring har en forkert formulering af risikoens art, så kan forsikringsselskabet nægte at betale erstatning, hvis skaden skyldes en højere risikoanvendelse end noteret i policen.

RTM tilbyder derfor et klausultjek som et årligt abonnement som tillæg til vores sædvanlige samarbejdsaftale. Det kan være en god investering at få sikkerhed for, at en ændring i risikoen i virksomheden ikke betyder nedsat eller ingen erstatning efter en skade.

Kontakt din forsikringsmægler for et oplæg.


Dom i Storbritannien kan ende med at give højere forsikringspræmier i hele verden 


Dommen handler om spørgsmålet om forsikredes driftstab efter nedlukning i Storbritannien pga. Covid-19 var/er omfattet af selskabernes driftstabsforsikringer.

FCA havde anlagt sagerne som prøvesager mod forsikringsselskaberne, der ansås for at være repræsentative for så vidt, angår formuleringen af klausuler om dækning for driftstab som følge af epidemi mv., samt repræsentative for så vidt angår dækningsundtagelser i forsikringerne.


Spørgsmålene, der forelå til bedømmelse, var følgende:

 • Fortolkning af såkaldte ”disease clauses”, der dækker driftstab som følge af en hændelse i form af sygdomsudbrud inden for en bestemt afstand fra forsikringsstedet.
   
 • Fortolkning af ”prevention of access” klausuler, som dækker driftstab, hvis offentlige myndigheders beslutninger/indgreb forhindrer brugen af/adgangen til forsikringsstedet (forsikredes forretning).
   
 • Fortolkning af såkaldte ”hybrid-klausulser”, som indeholder elementer af både ”disease” og ”prevention of access” dækninger.
   
 • Spørgsmålet om kravet til bevis for årsagssammenhæng mellem et driftstab og et sygdomsudbrud.
   
 • Spørgsmålet om beregningen af driftstabet som følge af nedlukningen.
   
 • Spørgsmålet om, hvilket muligt driftstab, der måtte kunne henføres til perioden før forsikringsdækningen blev ”triggered” (dvs. påvirkning af virksomhedens omsætning, før virksomheden blev nedlukket med deraf følgende dækning under ”disease” eller ”prevention of access” klausuler”.

Højesteret fandt, at “disease” klausulen dækkede udbrud af sygdom indenfor en radius af typisk 25 miles fra forsikringsstedet, og fortolkede klausulen således, at der var dækning for driftstab som følge af COVID-19, som måtte anses som en sygdom omfattet af dækningen fra den 5. marts 2020, under forudsætning af, at der havde været mindst et smittetilfælde inden for den dækkede radius fra forsikringsstedet.

For så vidt angår “Prevention of access” og hybrid-klausulerne fandt Højesteret, at disse opstillede en række betingelser, før der var dækning. Højesteret fandt i den forbindelse, at klausuler, hvorefter der var krav om, at der skulle være indført restriktioner af en offentlig myndighed måtte fortolkes udvidende, således at en anbefaling fra en offentlig myndighed kunne anses som en restriktion, hvis der var umiddelbar risiko for, at anbefalingen ville blive afløst af restriktioner, og at overholdelse af anbefalingen er nødvendig, selvom der ikke var konsekvenser forbundet hermed.

Højesteret tog ikke stilling til, om individuelle tiltag opfyldte disse krav, men angav at f.eks. klare og direkte anbefalinger fra regeringen sandsynligvis ville opfylde det opstillede krav til dækning.

Særligt for så vidt angår dækningen i Hiscox betingelser, hvorefter forsikringstager måtte være ude af stand til at bruge forsikringsstedet (”inability to use”) angav Højesteret, at dette måtte fortolkes som i det hele ude af stand til at bruge/udnytte forsikringsstedet/forretningsstedet og ikke bare delvist afskåret herfra.

Denne betingelse kunne være opfyldt, hvis dele af forsikringstager var udelukket fra at bruge forsikringsstedet/forretningsstedet til en bestemt aktivitet.

For så vidt angår årsagssammenhæng, fandt Højesteret at forsikringstagerne alene skulle bevise, at der på tidspunktet for den britiske regerings forskellige tiltag/restriktioner var mindst et Covid-19 tilfælde i det relevante geografiske område for dækningen under klausulen, uanset at et enkelt tilfælde ikke i sig selv berettigede til eller var direkte årsag til nedlukningen.

For så vidt angår “Prevention of access” og hybrid-klausulerne fandt Højesteret, at eventuelle ikke-dækkede begivenheders indflydelse på driftstabet ikke i sig selv var nok til at afskære forsikringstagerne fra dækning.

I relation til principperne for beregning angav Højesteret, at dette måtte ske med udgangspunkt i det forudgående års resultat/regnskab med inddragelse af eventuelle forhold og
omstændigheder, der i øvrigt kunne have påvirket virksomhedens resultat, hvis forsikringsbegivenheden (nedlukningen) ikke i var indtrådt.

Højesteret fandt, at der ikke herved kunne inddrages det forhold, hvordan virksomhedens omsætning ville have været påvirket af Covid-19, hvis virksomheden ikke var blevet nedlukket mv.

Afslutningsvis angav Højesteret, at under hensyntagen i øvrigt til principperne for beregningen af driftstabet, jf. ovenfor, kunne der ikke inddrages påvirkning af driftstabet/omsætning som følge af Covid-19 forud for selve nedlukningen/forsikringsbegivenhedens indtræden.

Kommentar fra Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring:
 
Dommen har været ventet med stor spænding – særligt i den britiske forsikringsbranche, da dommens udfald vil medføre udbetalinger i milliardklassen i driftstab.
 
Udover den direkte påvirkning af forsikringsselskabernes økonomi, og deraf afledte effekter på blandt andet prissætningen i reassurance-markedet, er det vores vurdering, at dommens resultat må anses for at få betydning for det danske forsikringsmarked.

En naturlig følge af dommen, vil givetvis være højere forsikringspræmier i det meste af verden.


Corona er en gevinst for forsikringsselskaberne


Gode resultater hos Topdanmark og Gjensidige vidner om, at coronapandemien ikke har været hård ved forsikringsbranchen.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Vi har indtil videre talt om, at forsikringspræmierne er på vej op – men forsikringsselskaberne selv ser indtil videre ud til at slippe ret godt fra coronapandemien. 

Topdanmark har for eksempel tjent 204 millioner kroner på rejse-, indbo-, motor- og ulykkesforsikring.

Topchef Peter Hermann siger, at der ikke er tale om, at man har tjent penge på en krise, men at branchen påtager sig risiko, som nogle gange giver plus.

Gjensidiges koncerndirektør, Mats C. Gottschalk, siger, at pandemien har påvirket visse forsikringsområder positivt og andre negativt.

Ovenstående er blot et par eksempler på de udfordringer forsikringsmægler-branchen står over for. Hvis vi som mægler blot accepterer de stigninger, som forsikringsselskaberne fremturer med i denne tid, gør vi ikke vores arbejde godt nok.

Vi bliver nødt til at være aktive i markedet, udbyde kundernes forsikringer, arbejde med risikostyring og på alle fronter søge alternativer til gavn for vores kunder. Hos os kan man ikke blot forny forsikringerne og acceptere en varslet præmiestigning, hvis kunden ellers har styr på sine skader og risici i øvrigt.

Vi udbyder forsikringerne i markedet generelt – og i langt de fleste tilfælde ender vi med at omplacere forsikringerne i andet selskab og derved undgå præmiestigninger.

Nyt fra RTM Pension


Stor brancheforening har valgt RTM som eksklusiv pensionsmægler


I RTM Pension er tilgangen af nye kunder stor, og det er med glæde og ydmyghed, at vi kan nævne, at brancheforeningen LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud har valgt RTM som deres fremtidige pensionsmægler for den rammeaftale om firmapension, LOS tilbyder som et medlemsgode til deres mange medlemsvirksomheder inden for “sociale tilbud”.

Rammeaftalen om LOS Pension, som pensionsordningen kaldes i daglig tale, er placeret i PFA Pension og omfatter ca. 400 medlemsvirksomheder under LOS og godt 4.000 medarbejdere, som er ansat hos de mange LOS medlemmer.

Hos RTM er vi i fuld gang med at implementere LOS Pension og få de formelle forhold med overtagelsen på plads, ligesom rammeaftalen med PFA også er genforhandlet og får et lidt anderledes udseende her fra 1. marts 2021.

LOS´skifte af pensionsmægler til RTM har den sidste uge fået lidt spalteplads i blandt andet InsideBusiness, hvilket skyldes LOS´ hidtidige – og nu opsagte mægler – har valgt at gå i konkurrence med brancheforeningens interesser og brancheforeningens pensionsaftale med PFA.

– Denne adfærd tjener ikke pensions- og forsikringsmæglerbranchens interesser, og jeg finder pågældende pensionsmæglervirksomheds ageren langt på den forkerte side af, hvor stregen mellem etisk kodeks, moral og etik går – og de udtalelser står jeg til fulde ved, siger Mogens Rosengaard, direktør i RTM Pension og fortsætter:

– Det er også denne mæglers igangsætte udbud på en konkurrerende pensionsløsning til LOS Pension, som har dannet baggrund for rygterne om, at denne aftale var i udbud, hvilket ikke havde hold i virkeligheden, slutter Mogens Rosengaard.
 


Læs uddrag fra artiklen
Du kan læse hele artiklen her (kræver abonnement). Og ellers kan du læse et uddrag af artiklen fra Inside Business her. 
 

“…Mæglerhus raser over Söderberg

Således har Söderberg & Partners valgt fortsat at gå efter medarbejderne på det sociale område og har indledt en konkurrence til LOS Pension, blandt andet med afsæt i at de før har rådgivet på pensionsområdet over for det enkelte LOS-medlem.

Der er ifølge InsideBusiness’ oplysninger sket det, at Söderberg har indgået en rammeaftale med Euro Accident og en leverandør af investeringsløsninger, og med denne ordning forsøger de nu at fastholde de mange LOS-medlemmer (bo- og opholdsteder) som kunder i mæglerhuset. Og det har i den grad sat sindene i kog, især hos mæglerhuset RTM:

”Det er efter min opfattelse et brud på god skik og en skidt moral at gå i konkurrence med den kunde, man har betjent og nu er opsagt af. Vi har desværre set, at der er blevet sendt mail fra Söderberg til medlemmerne af LOS, og især de, der har afgivet den formelle fuldmagt til RTM, udsættes for et stort salgstryk. Det er endda sket med misvisende prissammenligninger og forkerte sammenligninger af forsikringsdækninger,” siger direktør Mogens Rosengaard fra RTM, som mener, at Söderberg & Partners spiller fordækt ved ikke at acceptere, at LOS har opsagt dem som pensionsmægler for LOS Pension.

”Jeg synes da, det er dybt bekymrende og beskæmmende for branchen, at en mægler forsøger at gennemføre et udbud på medlemsbestanden uden om medlemsorganisationen, som det er sket i dette tilfælde. Det er i sig selv i stærk konflikt med god skik-regler for forsikringsmæglere og stærkt illoyalt over for kunden: brancheforeningen. Vi er som mæglere kundens (her LOS og de omfattede LOS medlemmer) uafhængige rådgivere, og jeg synes ikke, at Söderberg & Partners har opført sig ordentligt og redeligt i sagen,” siger Mogens Rosengaard.

Også LOS (Landsorganisationen for Sociale Tilbud) har bemærket konflikten, der nu skal vurderes af Forsikringsmæglerforeningen.

”LOS er glad for det nye samarbejde med RTM og vil gerne introducere dem for vores medlemsvirksomheder. Vi ser egentlig ikke, at vi er en del af en konflikt. Men det er da rigtigt, at Söderberg & Partners har skabt lidt bøvl med denne her pensionsordning. Om der er tale om en egentlig konflikt, vil vi lade være op til pensionsselskabernes brancheorganisation (Forsikring & Pension, red.) at vurdere, og Forsikringsmæglerforeningen har også valgt at behandle sagen i starten af februar,” siger kommunikationschef Anja Dhyrbye.

Anja Kold Dhyrbye understreger, at LOS er en brancheorganisation, som ikke lever af at sælge pensioner, men af at varetage interessen for og rådgive medlemmerne.

Söderberg bekræfter konflikt

Hos Söderberg & Partners anerkender direktør Per Østergaard, at der har været uoverensstemmelser mellem parterne, men opfordrer til, at det ikke gøres mere dramatisk, end det er.

”Altså tidligere var Söderberg & Partners mægler for LOS-organisationen. De har valgt fremover at benytte RTM som mægler, og det anerkender vi fuldt ud. Men mange af de her medlemmer hos LOS er jo selvstændige private virksomheder, og de må vælge den mægler og den leverandør, de vil. Derfor er vi i en naturlig dialog med de virksomheder, som fortsat ønsker at samarbejde med os. Der er jo tale om klassisk fri konkurrence om valg af leverandør i Danmark.”

Årsagen til bruddet mellem LOS og Söderberg var, at man i LOS ikke var tilfreds med den sparring, man fik fra mæglerhuset (…)”

Kort nyt


Ny frist for at omregistrere køretøjer


Fra den 1. januar 2021 skal køretøjer omregistreres indenfor fire hverdage ved bilhandler. Tidligere var fristen på tre uger. Ændringen er en fordel for bilisterne – blandt andet fordi der vil opstå færre uenigheder mellem køber og sælger ved private bilhandler.

Fristen for at omregistrere køretøjer i Danmark bliver kortere. Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Hidtil har fristen været på tre uger.

Der er flere årsager til at indføre den kortere frist. Først og fremmest vil oplysningerne i Motorregistret være opdaterede, fordi de efter årsskiftet bliver ajourført hurtigere end i dag. Det er medvirkende til at sikre, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt.

”Fristen på tre uger stammer fra en tid, hvor omregistrering skete ved, at køber sendte et brev. Men i dag foregår omregistrering digitalt. Jeg vil derfor opfordre til, at man benytter vores nye app – Ejerskifte – som gør det hurtigt og sikkert at omregistrere køretøjer. Køber og sælger foretager omregistreringen sammen på ganske få minutter, og det er en fordel for alle parter”, siger direktør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen.


Hjemmearbejde giver flere arbejdsskader


I en rundspørge fra Danske Fysioterapeuter fortæller 9 ud af 10 fysioterapeuter, at de har flere patienter med hjemmearbejdsskader, end de plejer.

Foreningens formand, Tina Lambrecht, udtaler, at stigningen er et resultat af hjemmearbejde.

Hos Topdanmark og Codan har man oplevet en stigning i arbejdsskader på henholdsvis 18% og 35%. Forsikringsselskaberne registrerer ikke om arbejdsskader sker under hjemmearbejde, men ifølge skadedirektør Henrik Bundgaard fra Codan er stigningen så markant, at det langt hen af vejen skyldes folk, der arbejder i dårlige stillinger, fordi de ikke er erfarne med at arbejde hjemmefra.


Tryg: Aktionærer stemmer ja til frasalg


Tryg oplyser, at det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Groups aktionærer har stemt for frasalget af RSA’s aktiviteter i forbindelse med Tryg og canadiske Intacts bindende bud på forretningen i november.

Trygs andel af opkøbet er 35 milliarder kroner og dækker aktiviteterne i alle tre skandinaviske lande.