4353 1444 mail@rtm.dk

Rammeaftale Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus

Rammeaftale med DFH/KA pensionsordning

KA/DFH har valgt RTM

 Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Det Faglige Hus (DFH) har valgt RTM som foreningernes eksklusive pensionsmægler for KA-DFH Pension.

Samarbejdet mellem Det Faglige hus, KA og RTM betyder, at det er RTM, som har det fulde pensionsmægleransvar for KA-DFH Pension og løbende sikrer, at KA-DFH Pension er den bedste pensionsordning for KA medlemmer og disses ansatte.

RTM er også ansvarlig for at rådgive og servicere KA’s medlemmer og disses ansatte i relation til KA-DFH Pension, fra de indmeldes i KA-DFH Pension og efterfølgende, når der er behov for rådgivning om pensionsforhold og/eller brug for forsikringsydelser

RTM er proaktiv og tilgængelig i sin rådgivning og servicering for at sikre, at den enkelte medarbejder altid kan få uvildig og kompetent rådgivning om vedkommendes pensions- og pensionsrelaterede forsikringsforhold.

KA-DFH Pension – en målrettet pensionsordning

KA-DFH Pension er en rammeaftale om firmapension på attraktive storkundevilkår etableret i Velliv og med Dansk Sundhedsforsikring som leverandør af den til arbejdsmarkedspensionsordningen tilknyttede sundhedsforsikring.

KA-DFH Pension betyder for den enkelte KA medlemsvirksomhed, at de kan tilbyde virksomhedens medarbejdere en yderst attraktiv firmapensionsaftale etableret i et dansk pensionsselskab, der har mange års erfaring med pensionsløsninger til medarbejdere i mange forskellige brancher.

Yderligere præsentation af pensionsselskabet Velliv kan findes på velliv.dk

Vores eksperter er klar til at hjælpe

Kontakt Steen Sparvath eller Camilla Allerup Thinesen

E-mail: ka@rtm.dk

Hvorfor KA-DFH Pension?

For såvel Det Faglige Hus, som repræsentant for medarbejderne ansat hos KA’s medlemmer, som KA som arbejdsgiverforening og repræsentant for arbejdsgiverne, er det vigtigt at kunne stille en attraktiv og markedsledende arbejdsmarkedspensionsordning til rådighed til opfyldelse af pensionsforpligtelsen i henhold til parternes overenskomstaftale. Derfor er det vigtigt for KA’s medlemmer at være en del af KA-DFH Pension, der udover at have fokus på forsikrings- og opsparingselementerne også har fokus på trivsel, sundhed og hjælp til at tackle svære livssituationer, langtidssygemeldinger, varigt tab af erhvervsevne og dødsfald inden alderspensionering. Det giver tryghed gennem hele livet – og en mulighed for økonomisk attraktiv alderdomstilværelse.

For såvel Det Faglige Hus som KA er det også vigtigt, at KA-DFH Pension er med til at nedbringe sygdom og sygefraværsperioderne hos medlemmerne. Erfaringerne viser, at aktiv indsats, brug af Sundhedsforsikringen i Dansk Sundhedssikring og Vellivs tilbud ved sygdom gør det muligt at medvirke til sundere medarbejdere, til færre forsikringsudbetalinger og dermed skabe grundlag for flere penge til aldersopsparingen.

Kort sagt – KA-DFH Pension er en attraktiv arbejdsmarkedspensionsløsning etableret på særlige storkundevilkår hvilket skaber grundlag for flere penge til pensionsopsparingen.

Rammeaftale med DFH/KA pensionsordning

Se brochuren om KA/DFH Pension her

Indbetaling til KA-DFH Pension (Velliv)

PENSIONSBIDRAG

Det overenskomstaftalte pensionsbidrag beregnes af den A-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. I indeværende overenskomstperiode udgør pensionsbidraget:

 PENSIONSBIDRAG Virksomhed  Medarbejder  I alt
Fra 1. marts 2020 10,0 % 4,5 % 14,50 %
Fra 1. marts 2021 10,5 % 4,5 % 15,00 %

Der gælder særlige regler for elever og lærlinge.

For ikke overenskomstomfattede medarbejdere kan der være aftalt andre satser.

Nye medlemsvirksomheder af KA kan vælge at gøre brug af overenskomstens mulighed for valg af optrapningsordning.

Ved indgåelse af medlemskab med KA skal medlemmer senest 12 måneder efter indmeldelse tilmelde medarbejderne til KA-DFH Pension. Efter 1. års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 1/3 af det overenskomstmæssigt aftalte bidrag. Efter 2 års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 2/3, og fra år 3 skal indbetalingen følge det til enhver tid gældende bidrag jf. overenskomsten.

Pensionsgivende årsløn mindre end 100.000 kr.

Hvis den forventede og faktiske årsløn er mindre end 100.000 kr., kan arbejdsgiveren vælge at udbetale arbejdsgivers andel af pensionsbidraget somtillæg til lønnen. Det er dog vigtigt at være obs på, at fra det tidspunkt, medarbejderen har nået en indtjening på 100.000 kr,  skal arbejdsgiveren tilmelde medarbejderen til pensionsordningen senest den 1. i måneden, efter at den udbetalte bruttoløn har oversteget 100.000 kr.

Såfremt arbejdsgiveren ved tilmelding af medarbejderen oplyser en pensionsgivende løn på mindre end 100.000 kr. oprettes der alene en pensionsordning bestående af opsparing til alderspensionering og mulighed for ret til præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne.

Den pensionsgivende løn meddeles normalt for et år ad gangen hver den 1. marts. Fra det tidspunkt den oplyste løn udgør 100.000 kr. eller mere, suppleres pensionsordningen med rammeaftalens forsikringselementer.

Beskatning

Du beskattes af præmien til kritisk sygdom, død, engangsudbetaling ved varig nedsættelse af erhvervsevne og den del af din Sundhedsforsikring, som vedrører fritiden. Velliv indberetter disse beløb til SKAT, og du vil kunne se disse beløb oplyst på din selvangivelse.

Den løbende beskatning af præmierne medfører, at erstatningerne udbetales skattefrit.

Indhold i pensionsordningen

Pensionsordningen består af en basisforsikringsdækning og en opsparing til alderspensionering. Pensionsordningen er en fleksibel pensionsordning med mulighed for individuelle tilvalg af forsikringsdækninger eller valg af alternative opsparingsløsninger.

Forsikringstype  Basisdækning  Mulige tilvalg

Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere*

(3 måneders karens)

Lønskala fastsat dækning i % af årslønnen

Løn op til 250.000 kr.
= 25 % af lønnen
Løn fra 250.000 til 260.000 kr.
= 26 % af lønnen
Løn fra 260.000 til 270.000 kr.
= 27 % af lønnen

osv

Løn > 590.000 kr.
= 60 % af lønnen

Se dit pensionsbevis fra Velliv

Op til 80 % af lønnen
Ressourceforløbsydelse Tillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og indplacering i offentligt ressource- eller jobafklaringsforløb

 

 

Præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne

Aftalt indbetaling

Pr. 10.000 kr.

Frivillig for ekstra indbetalinger
 Engangssum ved død** 150 % af lønnen Op til 800 % af lønnen
Ved død – månedlig pension til hvert barn under 21 år* 10 % af lønnen Op til 10 % af lønnen
Opsparingen – ved død før pensionering* Opsparingssaldoen
Sum ved visse kritiske sygdomme** 120.000 kr. Op til 655.000 kr.
Sundhedssikring + Sundhedsordning
i Dansk Sundhedssikring

Basisdækning

Modul A
Modul B
Modul D
Modul E
Modul F
Modul G

www.DS-Sundhed.dk 

Ægtefælle/samlever og børn kan tilmeldes

(betales privat)

 

*Beløbet er skatte-/afgiftspligtigt    **Beløbet er skattefrit

 

Pensionsordningens ”pensioneringsdato” følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Det henvises tillige til overenskomsten angående mulighederne for ”fleksibelt seniorliv”. Start af pensionsudbetaling i forbindelse med ophør på arbejdsmarkedet og pensionering kan jf. pensionsbeskatningsloven finde sted 3 år før opnået folkepensionsalder. For pensionsordninger oprettet før 1. januar 2018 kan der gælde andre regler.

Rådgivning om KA-DFH Pension

Hvis du ønsker rådgivning om din KA-DFH Pension, kan du altid kontakte RTM på telefon 4353 1444 eller blot booke en pensionsrådgivning ved at klikke her: https://rtm.dk/rtm-pension-booking-pensionsraadgivning/.

Du kan sende en mail til RTM på ka@rtm.dk 

Hos RTM tilbyder vi, at rådgivningen efter nærmere aftale kan finde sted som:

et onlinemøde via pc, tablet eller lignende
et telefonmøde
en dialog pr. mail
et møde på din arbejdsplads, hvis din arbejdsgiver tillader dette.

Hvis mødet skal foregå på din arbejdsadresse, beder vi om at du sørger for, at der er et mødelokale til rådighed således at mødet kan gennemføres uforstyrret og i fortrolighed.

For at rådgiveren er bedst muligt forberedt, vil vi bede dig sende information om din/dine pensionsordninger forud for mødet.

Flere pensionsordninger

Hvis du har flere pensionsordninger f.eks. fra tidligere ansættelsesforhold, kan det være en stor fordel for dig at få samlet dine pensionsordninger. Ønsker du at samle dine pensionsordninger, har vi aftalt med Velliv, at de også godtgør disse flyttegebyrer, hvis du vælger at få samlet dine pensionsordninger hos Velliv.

Hvis du ikke ved, om du har flere pensionsordninger, ønsker overblik eller bare skal bruge detailoplysninger om dine bestående pensionsordninger, har du mulighed for via branchens fællesløsning  www.pensionsinfo.dk at downloade en pensionsrapport, som giver dig et overblik over alle dine pensionsordninger i danske pensionsselskaber og pengeinstitutter.

Hvis du bliver syg – aktivér din KA-DFH Pension

Hvis du bliver længerevarende syg eller andet, som kan få indflydelse på din arbejdsevne, er det vigtigt, at du kontakter Sundhedsteamet i Velliv på telefon 70333707. Se mere på www.velliv.dk

Hvis du skal gøre brug af din sundhedssikring, er det Dansk Sundhedssikring, du skal kontakte på telefon 70206121 eller online på www.ds-sundhed.dk for at få afklaret, om de kan hjælpe dig.

Har du brug for hjælp eller rådgivning, er du også velkommen til at kontakte os her i RTM på 43531444 eller ved at send een mail på ka@rtm.dk.

Begunstigelse

BEGUNSTIGELSE – hvem får udbetalingen ved død?

Ved dødsfald udbetales forsikringsydelsen som standard til ”nærmeste pårørende”.

Nærmeste pårørende er i nævnte rækkefølge:

Din ægtefælle/registreret partner
Samlever, hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet
Dine livsarvinger (børn, børnebørn)
Dine arvinger efter dit testamente
Arvinger ifølge arvelovens regler: Dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter

Såfremt ”nærmeste pårørende” ikke passer til dine forhold, er det vigtigt, at du ændrer begunstigelsesbestemmelsen.

Ønsker du anden begunstiget på din pensionsordning i PFA Pension end ”nærmeste pårørende”, SKAL du derfor aktivt udfylde og underskrive en ny begunstigelseserklæring.

Du kan ændre begunstigelsesbestemmelsen ved login på www.velliv.dk eller ved at kontakte RTM på ka@rtm.dk.

Krav til helbredsoplysninger i KA-DFH Pension

For at være omfattet af pensionsordningens forsikringsdækninger er det et krav, at du ved indmeldelsen til pensionsordningen har opfyldt betingelserne for at kunne blive forsikringsdækket.

For nyansatte er det en betingelse for at kunne oppebære forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne inkl. retten til præmiefritagelse, at den nyansatte på indmeldelsestidspunktet:

ikke har nedsat erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.
ikke har bedt sin kommune vurdere, om vedkommende kan få et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob eller offentlig førtidspension. Det samme gælder, hvis kommunen har besluttet at vurdere det.
ikke er indstillet til eller er ansat i et fleksjob.
ikke er indstillet til eller deltager i et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb.
ikke er indstillet til eller får offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse.
ikke har været godkendt til et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob, har modtaget offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse.

Det er vigtigt, at du giver Velliv besked, når du modtager dit pensionsbevis, hvis du ikke kan svare bekræftende på et af de stillede spørgsmål.

Hvis du senere ønsker at tilpasse eller forhøje dine forsikringsdækninger, kan det være et krav, at du forinden afgiver tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger.

De fulde betingelser fremgår af det pensionsbevis, du modtager fra Velliv i din e-Boks.