4353 1444 mail@rtm.dk

KA-DFH – Pension

Information om KA-DFH Pension

Pensionsordningen for ansatte hos medlemsvirksomheder af Arbejdsgiverforeningen KA, og omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

 

RTM er eksklusiv pensionsmægler for KA-DFH Pension

Det Faglige Hus og KA har valgt RTM A/S som foreningernes eksklusive pensionsmægler for KA-DFH Pension.

Samarbejdet mellem Det Faglige hus, KA og RTM betyder, at det er RTM, som har det fulde pensionsmægleransvar for KA-DFH Pension og løbende at sikre, at KA-DFH Pension er den bedste pensionsordning for KA’ medlemmer og disses ansatte.

RTM er også ansvarlig for at rådgive og servicere KA’s medlemmer og disses ansatte i relation til KA-DFH Pension fra de indmeldes i KA-DFH Pension og efterfølgende, når der er behov for rådgivning om pensionsforhold og/eller brug af forsikringsydelser

RTM er proaktiv og tilgængelig i sin rådgivning og servicering for at sikre, at den enkelte medarbejder altid kan få uvildig og kompetent rådgivning om vedkommendes pensions- og pensionsrelaterede forsikringsforhold.

Yderligere præsentation af RTM kan findes på RTM.DK

 

KA-DFH Pension – en målrettet pensionsordning

KA-DFH Pension er en rammeaftale om firmapension på attraktive storkundevilkår og etableret i Velliv, og med Dansk Sundhedsforsikring som leverandør af den til arbejdsmarkedspensionsordningen tilknyttede sundhedsforsikring.

KA-DFH Pension betyder for den enkelte KA medlemsvirksomhed, at de kan tilbyde virksomhedens medarbejdere en yderst attraktiv firmapensionsaftale etableret i et dansk pensionsselskab, der har mange års erfaring med pensionsløsninger til medarbejdere i mange forskellige brancher.

Yderligere præsentation af pensionsselskabet Velliv kan findes på www.velliv.dk

Hvorfor KA-DFH Pension

For såvel Det Faglige Hus, som repræsentant for medarbejderne ansat hos KA’s medlemmer, som KA som arbejdsgiverforening og repræsentant for arbejdsgiverne, er det vigtigt at kunne stille en attraktiv og markedsledende arbejdsmarkedspensionsordning til rådighed til opfyldelse af pensionsforpligtelsen i henhold til parternes overenskomstaftale.

 

Derfor er det vigtigt for KA’s medlemmer at være en del af KA-DFH Pension, der udover at have fokus på forsikrings- og opsparingselementerne også har fokus på trivsel, sundhed og hjælp til at tackle svære livssituationer, langtidssygemeldinger, varigt tab af erhvervsevne og dødsfald inden alderspensionering. Det giver tryghed gennem hele livet, – og en mulighed for at økonomisk attraktiv alderdomstilværelse.

For såvel Det Faglige Hus som KA er det også vigtigt, at KA-DFH Pension er med til at nedbringe sygdom og sygefraværsperioderne hos medlemmerne. Erfaringerne viser, at aktiv indsats, brug af Sundhedsforsikringen i Dansk Sundhedssikring og Velliv’s tilbud ved sygdom, er det muligt at medvirke til sundere medarbejdere, til færre forsikringsudbetalinger og dermed skabe grundlag for flere penge til aldersopsparingen.

 

Kort sagt – KA-DFH Pension er en attraktiv arbejdsmarkedspensionsløsning etableret på særlige storkundevilkår hvilket skaber grundlag for flere penge til pensionsopsparingen.

Indbetaling til KA-DFH Pension
PENSIONSBIDRAG

Det overenskomstaftalte pensionsbidrag beregnes af den A-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. I indeværende overenskomstperiode udgør pensionsbidraget:

 

 PENSIONSBIDRAG Virksomhed  Medarbejder  I alt
Fra 1. marts 2020 10,0 % 4,5 % 14,50 %
Fra 1. marts 2021 10,5 % 4,5 % 15,00 %

 

Der gælder særlige regler for elever og lærlinge.

For ikke overenskomstomfattede medarbejdere kan der være aftalt andre satser.

Nye medlemsvirksomheder af KA kan vælge at gøre brug af overenskomstens mulighed for valg af optrapningsordning.

Ved indgåelse af medlemskab med KA skal medlemmer senest 12 måneder efter indmeldelse tilmelde medarbejderne til KA-DFH Pension. Efter 1. års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 1/3 af det overenskomstmæssigt aftalte bidrag. Efter 2 års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 2/3 og fra år 3 skal indbetalingen følge det til enhver tid gældende bidrag jf. overenskomsten.

 

Pensionsgivende årsløn mindre end 60.000 kroner

Hvis den forventede og faktiske årsløn er mindre end 60.000 kroner, kan arbejdsgiveren vælge at udbetale arbejdsgivers andel af pensionsbidraget tillæg til lønnen. Det er dog vigtigt at være obs på, at fra det tidspunkt medarbejderen har nået en indtjening på 60.000 kroner, så skal arbejdsgiveren tilmelde medarbejderen til pensionsordningen senest den 1. i måneden efter at den udbetalte bruttoløn har oversteget 60.000 kroner.

Såfremt arbejdsgiveren ved tilmelding af medarbejderen oplyser en pensionsgivende løn på mindre end 60.000 kroner, oprettes der alene en pensionsordning bestående af opsparing til alderspensionering og mulighed for ret til præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne.

Den pensionsgivende løn meddeles normalt for et år af gangen hver den 1. marts. Fra det tidspunkt den oplyste løn udgør 60.000 kroner eller mere, suppleres pensionsordningen med rammeaftalens forsikringselementer.

 

Beskatning

Du beskattes af præmien til kritisk sygdom, død, engangsudbetaling ved varig nedsættelse af erhvervsevne og den del af din Sundhedsforsikring, som vedrører fritiden. Velliv indberetter disse beløb til SKAT, og du vil kunne se disse beløb oplyst på din selvangivelse.

Den løbende beskatning af præmierne medfører, at erstatningerne udbetales skattefrit.

 

Indhold i pensionsordningen

Pensionsordningen består af en basisforsikringsdækning og en opsparing til alderspensionering. Pensionsordningen er en fleksibel pensionsordning med mulighed for individuelle tilvalg af forsikringsdækninger eller valg af alternative opsparingsløsninger 

Forsikringstype  Basisdækning  Mulige tilvalg
Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere*

(3 måneders karens)

Lønskala fastsat dækning i % af årslønnen

Løn op til 250.000 kroner
= 25 % af lønnen
Løn fra 250.000 til 260.000 kroner
= 26 % af lønnen
Løn fra 260.000 til 270.000 kroner
= 27 % af lønnen

o.s.v.

Løn > 590.000 kroner
= 60 % af lønnen

Se dit pensionsbevis fra Velliv

Op til 80 % af lønnen
Ressourceforløbsydelse Tillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og indplacering i offentligt ressource- eller jobafklaringsforløb.  

 

Præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne Aftalt indbetaling
Pr. 10.000 kroner
Frivillig for ekstra indbetalinger
 Engangssum ved død** 150 % af lønnen Op til 800 % af lønnen
Ved død – månedlig pension til hvert barn under 21 år* 10 % af lønnen Op til 10 % af lønnen
Opsparingen – ved død før pensionering* Opsparingssaldoen
 Sum ved Visse Kritiske Sygdomme** 120.000 kroner Op til 655.000 kroner
Sundhedssikring + Sundhedsordning
i Dansk Sundhedssikring
Basisdækning

Modul A
Modul B
Modul D
Modul E
Modul F

www.DS-Sundhed.dk 

Ægtefælle/samlever og børn kan tilmeldes

(betales privat)

 

*Beløbet er skatte/afgiftspligtigt    **Beløbet er skattefrit

 

Pensionsordningens ”pensioneringsdato” følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Det henvises tillige til overenskomsten angående mulighederne for ”fleksibelt seniorliv”. Start af pensionsudbetaling i forbindelse med ophør på arbejdsmarkedet og pensionering kan jf. pensionsbeskatningsloven finde sted 3 år før opnået folkepensionsalder. For pensionsordninger oprettet før 1. januar 2018 kan der gælde andre regler.

Indbetaling til KA-DFH Pension
PENSIONSBIDRAG

Det overenskomstaftalte pensionsbidrag beregnes af den A-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. I indeværende overenskomstperiode udgør pensionsbidraget:

Der gælder særlige regler for elever og lærlinge.

For ikke overenskomstomfattede medarbejdere kan der være aftalt andre satser.

Nye medlemsvirksomheder af KA kan vælge at gøre brug af overenskomstens mulighed for valg af optrapningsordning.

Ved indgåelse af medlemskab med KA skal medlemmer senest 12 måneder efter indmeldelse tilmelde medarbejderne til KA-DFH Pension. Efter 1. års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 1/3 af det overenskomstmæssigt aftalte bidrag. Efter 2 års medlemskab skal indbetalingen mindst udgøre 2/3 og fra år 3 skal indbetalingen følge det til enhver tid gældende bidrag jf. overenskomsten.

 

Pensionsgivende årsløn mindre end 60.000 kroner

Hvis den forventede og faktiske årsløn er mindre end 60.000 kroner, kan arbejdsgiveren vælge at udbetale arbejdsgivers andel af pensionsbidraget tillæg til lønnen. Det er dog vigtigt at være obs på, at fra det tidspunkt medarbejderen har nået en indtjening på 60.000 kroner, så skal arbejdsgiveren tilmelde medarbejderen til pensionsordningen senest den 1. i måneden efter at den udbetalte bruttoløn har oversteget 60.000 kroner.

Såfremt arbejdsgiveren ved tilmelding af medarbejderen oplyser en pensionsgivende løn på mindre end 60.000 kroner, oprettes der alene en pensionsordning bestående af opsparing til alderspensionering og mulighed for ret til præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne.

Den pensionsgivende løn meddeles normalt for et år af gangen hver den 1. marts. Fra det tidspunkt den oplyste løn udgør 60.000 kroner eller mere, suppleres pensionsordningen med rammeaftalens forsikringselementer.

 

Beskatning

Du beskattes af præmien til kritisk sygdom, død, engangsudbetaling ved varig nedsættelse af erhvervsevne og den del af din Sundhedsforsikring, som vedrører fritiden. Velliv indberetter disse beløb til SKAT, og du vil kunne se disse beløb oplyst på din selvangivelse.

Den løbende beskatning af præmierne medfører, at erstatningerne udbetales skattefrit.

 

Indhold i pensionsordningen

Pensionsordningen består af en basisforsikringsdækning og en opsparing til alderspensionering. Pensionsordningen er en fleksibel pensionsordning med mulighed for individuelle tilvalg af forsikringsdækninger eller valg af alternative opsparingsløsninger.

Pensionsordningens ”pensioneringsdato” følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Det henvises tillige til overenskomsten angående mulighederne for ”fleksibelt seniorliv”. Start af pensionsudbetaling i forbindelse med ophør på arbejdsmarkedet og pensionering kan jf. pensionsbeskatningsloven finde sted 3 år før opnået folkepensionsalder. For pensionsordninger oprettet før 1. januar 2018 kan der gælde andre regler.

Opsparing og investering i KA-DFH Pension
OPSPARINGSFORMER

Indbetalingen sker som standard til en ratepension med en udbetalingsperiode på 15 år.

Overstiger årets indbetalinger grænsen for indbetaling til ratepension på 58.500 kr. i 2021, anvendes overskydende beløb automatisk til livsvarig pension.

 

INVESTERINGEN AF DIN PENSIONSOPSPARING
 PENSIONSOPSPARINGEN  STANDARD VALG  MULIGE VALG
Type af opsparingsløsning Velliv Vækstpension

”mellem risiko – aktiv”

Frit valg til Vellivs øvrige pensionsprodukter

 

Velliv Vækstpension er et livscyklusbaseret pensionsprodukt, hvor du opnår en professionel investering af pensionsformuen. Livscyklusbaseret betyder, at investeringerne og investeringsrisikoen automatisk tilpasses til din alder og dit forventede pensioneringstidspunkt. I vækstpension kan du vælge mellem en række forskellige investeringsprofiler, -såsom lav, mellem og høj risiko i Vækstpension Aktiv, Vækstpension Indeks og Vækstpension Aftryk og i forskellige kombinationer. Du kan se yderligere her.

Nyansatte medarbejdere bliver automatisk ved tilmeldingen placeret på mellem risiko – aktiv. Farverne i grafikken ovenfor viser fordelingen af opsparingen på offensive (grøn) og defensive (gul) investeringsaktiver.

Velliv er et såkaldt kundeejet pensionsselskab, og det betyder bl.a., at 5 % af dine indbetalinger anvendes til opsparing i DinKapital. DinKapital indgår i Vellivs basiskapital, og du opnår af denne del af din opsparing en fast forrentning. DinKapital betragter vi, som uvildig pensionsmægler, som en fordel for den enkelte forsikrede i pensionsordningen. Vi gør dog opmærksom på, at DinKapital kan fravælges af den enkelte forsikrede i pensionsordningen.

 

Se yderligere på www.velliv.dk

Opsparing og investering i KA-DFH Pension
OPSPARINGSFORMER

Indbetalingen sker som standard til en ratepension med en udbetalingsperiode på 15 år.

Overstiger årets indbetalinger grænsen for indbetaling til ratepension på 58.500 kr. i 2021, anvendes overskydende beløb automatisk til livsvarig pension.

 

INVESTERINGEN AF DIN PENSIONSOPSPARING

Velliv Vækstpension er et livscyklusbaseret pensionsprodukt, hvor du opnår en professionel investering af pensionsformuen. Livscyklusbaseret betyder, at investeringerne og investeringsrisikoen automatisk tilpasses til din alder og dit forventede pensioneringstidspunkt. I vækstpension kan du vælge mellem en række forskellige investeringsprofiler, -såsom lav, mellem og høj risiko i Vækstpension Aktiv, Vækstpension Indeks og Vækstpension Aftryk og i forskellige kombinationer. Du kan se yderligere her.

Nyansatte medarbejdere bliver automatisk ved tilmeldingen placeret på mellem risiko – aktiv. Farverne i grafikken ovenfor viser fordelingen af opsparingen på offensive (grøn) og defensive (gul) investeringsaktiver.

Velliv er et såkaldt kundeejet pensionsselskab, og det betyder bl.a., at 5 % af dine indbetalinger anvendes til opsparing i DinKapital. DinKapital indgår i Vellivs basiskapital, og du opnår af denne del af din opsparing en fast forrentning. DinKapital betragter vi, som uvildig pensionsmægler, som en fordel for den enkelte forsikrede i pensionsordningen. Vi gør dog opmærksom på, at DinKapital kan fravælges af den enkelte forsikrede i pensionsordningen.

 

Se yderligere på www.velliv.dk

Begunstigelse
BEGUNSTIGELSE – hvem får udbetalingen ved død

Ved dødsfald udbetales forsikringsydelsen som standard til ”nærmeste pårørende”.

 

Nærmeste pårørende er i nævnte rækkefølge:

  • Din ægtefælle/registreret partner
  • Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet
  • Dine livsarvinger (børn, børnebørn)
  • Dine arvinger efter dit testamente
  • Arvinger ifølge arvelovens regler: Dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter

Såfremt ”nærmeste pårørende” ikke passer til dine forhold, er det vigtigt, at du ændrer begunstigelsesbestemmelsen.

Ønsker du anden begunstiget på din pensionsordning i PFA Pension end ”nærmeste pårørende”, SKAL du derfor aktivt udfylde og underskrive en ny begunstigelseserklæring.

 

Du kan ændre begunstigelsesbestemmelsen ved login på www.velliv.dk eller ved at kontakte RTM på KA@RTM.DK.

Krav til helbredsoplysninger i KA-DFH Pension
For at være omfattet af pensionsordningens forsikringsdækninger er det et krav, at du ved indmeldelsen til pensionsordningen har opfyldt betingelserne for at kunne blive forsikringsdækket.

For nyansatte er det en betingelse for at kunne oppebære forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne inkl. retten til præmiefritagelse, at den nyansatte på indmeldelsestidspunktet:

 

  • ikke har nedsat erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.
  • ikke har bedt sin kommune vurdere, om vedkommende kan få et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob eller offentlig førtidspension. Det samme gælder, hvis kommunen har besluttet at vurdere det
  • ikke er indstillet til eller er ansat i et fleksjob
  • ikke er indstillet til eller deltager i et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb
  • ikke er indstillet til eller får offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse
  • ikke har været godkendt til et kommunalt jobafklarings- eller ressourceforløb, fleksjob, har modtaget offentlig førtidspension eller offentlig invaliditetsydelse

Det er vigtigt, at du giver Velliv besked, når du modtager dit pensionsbevis, hvis du ikke kan svare bekræftende på et af de stillede spørgsmål.

Hvis du senere ønsker at tilpasse eller forhøje dine forsikringsdækninger, kan det være et krav, at du forinden afgiver tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger.

De fulde betingelser fremgår af det pensionsbevis, som du modtager fra Velliv i din e-Boks.

Rådgivning om KA-DFH Pension
Hvis du ønsker rådgivning om din KA-DFH Pension, kan du altid kontakte RTM på
telefon 4353 1444 eller blot booke en pensionsrådgivning ved at klikke her: https://rtm.dk/rtm-pension-booking-pensionsraadgivning/

Du kan sende en mail til RTM på KA@RTM.DK.

 

Hos RTM tilbyder vi, at rådgivningen efter nærmere aftale kan finde sted som:

  • et online møde via pc, tablet eller lignende
  • et telefonmøde
  • eller en dialog pr. mail
  • et møde på din arbejdsplads, hvis din arbejdsgiver tillader dette

Hvis mødet skal foregå på din arbejdsadresse, beder vi om at de sørger for, at der er et mødelokale til rådighed således, at mødet kan gennemføres uforstyrret og i fortrolighed.

For at rådgiveren er bedst muligt forberedt, vil vi bede dig sende information om din/dine pensionsordninger forud for mødet.

 

Flere pensionsordninger

Hvis du har flere pensionsordninger f.eks. fra tidligere ansættelsesforhold, kan det være en stor fordel for dig at få samlet dine pensionsordninger. Ønsker du at samle dine pensionsordninger, har vi aftalt med Velliv, at de også godtgør disse flyttegebyrer, hvis du vælger at få samlet dine pensionsordninger hos Velliv.

Hvis du ikke ved, om du har flere pensionsordninger, ønsker overblik eller bare skal bruge detailoplysninger om dine bestående pensionsordninger, har du mulighed for via branchens fællesløsning – www.pensionsinfo.dk at downloade en pensionsrapport som giver dig et overblik over alle dine pensionsordninger i danske pensionsselskaber og pengeinstitutter.

 

Hvis du bliver syg – aktiver din KA-DFH Pension

Hvis du bliver længerevarende syg eller andet, som kan få indflydelse på din arbejdsevne, er det vigtigt, at du kontakter Sundhedsteamet i Velliv på telefon 70 33 37 07. Se mere på www.velliv.dk

Hvis du skal gøre brug af din sundhedssikring, er det Dansk Sundhedssikring du skal kontakte på telefon 70 20 61 21 eller online på www.ds-sundhed.dk for at få afklaret, om de kan hjælpe dig.

Har du brug for hjælp eller rådgivning er du også velkommen til at kontakte os her i RTM på 43 53 14 44 eller send en mail på ka@rtm.dk.